Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

2/26/2015 - 伍銳賢主席出席華埠啟蒙學校舉辦的農曆新年慶祝活動。
2/25/2015 - 伍銳賢主席出席高雲尼醫院舉辦的農曆新年慶祝活動。
2/25/2015 - 伍銳賢主席出席紐約市議會舉辦的農曆新年慶祝典禮。
2/24/2015 - 伍銳賢主席出席紐約市史靜格主計長舉辦的農曆新年慶祝典禮。
2/20/2015 - 伍銳賢主席出席華埠培護中心舉辦的農曆新年慶祝活動。
02/19/2015 - 中華公所舉辦一年一度農曆新年慶祝典禮,到訪中華公所向華人拜年的重要政府官員包括Thomas DiNapoli州主計長、蕭華州眾議員、史葛靜州參議員、史靜格市主計長、曼克頓高步邇區長、陳倩雯市議員、顧雅明市議員、萬齊家市議員、眾法官、官員代表及各界社區領袖等,情況十分熱鬧。
2/13/2015 - 中華公所仝人拍攝職員合照,恭祝各界僑胞新年快樂、萬事如意。
2/12/2015 - 伍銳賢主席出席雙文學校舉辦的農曆新年慶祝活動。
2/11/2015 - 中華公所向各個老人中心派發每個200元的紅包,恭祝耆老們龍馬精神,身體健康。
2/5/2015 - 伍銳賢主席與各官員及社區領袖出席高雲尼醫院交誼廳開幕典禮。

2/4/2015 - 一名外裔女子無意間發現一張紐約龍岡親義公所1898年成立時紐約州政府發出的註冊證明狀,幾經輾轉後,該證明狀被送到紐約中華公所,伍銳賢主席隨即將此重要歷史文件交還給龍岡親義公所。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載