Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

03/25/2017 - 中華公所、國民黨美東支部及華僑學校合辦青年節慶祝大會,並表揚華僑學校六位優秀學生。
03/20/2017 - 紐約富貴粵劇學院伍蕙蓮董事長向包括華僑學校及兒童培護中心在內等八所機構捐款共16,000元。
03/12/2017 - 中華公所與國民黨美東支部及紐約華僑學校合辦國父孫中山先生逝世九十二週年紀念大會。
03/01/2017 - 中華公所舉行一年一度春宴,並向中華公所義工團各成員頒發表揚狀,感謝各人對社區及僑胞們服務。
03/01/2017 - 中華民國前總統馬英九先生訪問中華公所,並前往哥倫布公園國父孫中山先生銅像獻花,受到僑社熱烈歡迎。


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載