Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

11/21/2007 - 紐約華僑學校的運動場在修繕一新後,重新命名為『孔聖體育館』並正式啟用。
11/21/2007 - 身兼紐約華埠培護中心董事長的伍銳賢主席出席該中心感恩節慶祝活動,並與一些參加表演的小朋友合照。
11/21/2007 - 身兼紐約華僑學校董事長的伍銳賢主席出席該校創校98年校慶暨感恩節慶祝活動。
11/18/2007 - 紐約下城醫院在中華公所免費為僑胞注射感冒預防針。
11/16/2007 - 中華公所、華人社會健康服務聯會、紐約亞美精神衛生聯盟會為推動情緒憂鬱者走出陰霾,邁向光明人生,合辦「打破沉默、重拾人生」講座,為社區提供援助。
11/13/2007 - 社會安全局在中華公所舉辦醫療講座。
11/12/2007 - 國父孫中山先生的孫女孫穗芳博士專程從夏威夷趕來,參加在中華公所舉行的紀念國父孫中山誕辰141周年大會。
11/06/2007 - 伍銳賢主席、于金山主席及其他來自紐約的僑務委員到台北出席中華民國僑務委員會議。
11/04/2007 - 大紐約區華人教育基金會在中華公所舉行一場「升大學教育講座」,介紹申請大學及申請助學金或貸款的方法。

11/02/2007 - 亞美律師公會在中華公所為年長者舉辦講座。


  美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載