Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

08/31/2016 - 紐約華僑學校舉行校長交接儀式,服務僑校近五十年的黃炯常先生離任,由王張令瑜女士接任校長職務。
08/30/2016 - 正在爭取連任的紐約州第十六選區參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)拜訪中華公所及蕭貴源主席。
08/25/2016 - 正在參選紐約州第六十五選區眾議員的Paul Newell拜訪中華公所及蕭貴源主席。
08/17/2016 - 正在參選紐約州第六十五選區眾議員的牛毓琳拜訪中華公所及蕭貴源主席。
08/17/2016 - 已移居國內的中華公所余保賢前主席到訪,並與蕭貴源主席傾談二十多年來紐約華埠及中華公所的進步與改變。
08/16/2016 - 中華公所召開雙十國慶活動首次籌備會議,與屬下僑團及各界討論如何慶祝今年的雙十節 。
08/14/2016 - 蕭貴源主席及各社區領袖到法拉盛出序美東華人學術聯誼會年會。
08/09/2016 - 紐約華僑學校召開全體校董會議,通過王張令瑜女士出任下屆華僑學校校長。
08/06/2016 - 中華總商會在中華公所中山紀念大禮堂舉辦職業博覽會,幫助僑胞進入主流社會工作。

08/04/2016 - 正在參選紐約州第十六選區參議員的鄭勝振拜訪中華公所及蕭貴源主席。

 


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載