Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

11/24/2010 - 紐約州眾議長Sheldon Silver、州參議員Daniel Squadron、剛當選紐約州高等法院法官的翁家駒,在劉毛淑卿女士陪同下訪問中華公所,向華裔僑胞謝票,並祝僑胞感恩節快樂。
11/24/2010 - 身兼紐約華埠培護中心董事長的伍權碩主席出席該中心感恩節慶祝活動,並與一些參加表演的小朋友合照。
11/17/2010 - 三名從台灣來美考察的教師,在文教中心呂元榮主任、劉素秋副主任陪同下訪問中華公所及華僑學校,交換華文教學經驗。
11/17/2010 - 市主計長劉醇逸辦公室眾亞裔工作團隊訪問中華公所,向伍權碩主席介紹該辦公室工作情況。
11/16/2010 - 伍權碩主席出席一項活動,感謝政府在華埠孔子大厦前植樹。
11/15/2010 - 競選全美退伍軍人會主席的黄宏達先生訪問中華公所,並召開新聞發佈會。
11/12/2010 - 中華公所舉行的紀念國父孫中山誕辰144周年大會。
11/11/2010 - 伍權碩主席出席由紐約華裔美國退伍軍人會舉辦的退伍軍人日遊行。
11/04/2010 - 國際獅子會紐約法拉盛分會在中華公所召開記者會,請橋胞支持該會陽光行動,將可回收眼鏡送到中華公所,捐給紐約、乃至全美全世界有需要的弱視群體。


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載