Chinese Consolidated Benevolent Association
Chinese Community Center, Inc
62 Mott Street, New York, NY 10013
紐約華埠勿街六十二號
電話: (212)226-6280          電郵地址:
ccbany@yahoo.com          傳真: (212)431-5883

主頁 | 照片庫、消息 | 未來活動 | 公所歷史 | 服務範圍 | 屬下六十僑團 | 社區團體、機構 | 關於紐約華埠 | 關於中華公所

照片庫提供紐約中華公所最新活動照片及內容,按月份排列。

中 華 公 所 最 新 活 動 、 照 片 庫

2018 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2017 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2016 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2015 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2014 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2013 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2012 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2010 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2009 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2008 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2007 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2006 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov 
Dec

2005 - Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec

06/29/2005 - 中華總商會副董事長陳傳銘,代表中華公所到紐約市選舉局,商議有關租借投票機教育選民事宜。
06/21/2005 - 曼克頓區區長費詩(Virginia Fields)拜訪中華公所。費詩將參選本年度紐約市市長選舉,並曾參與中華公所在五月份所舉辦的市長候選人政見發表會。
06/18/2005 - 中華民國僑務委員長張富美拜會中華公所,並參加華僑學校結業典禮。 僑社盛大歡迎張委員長光臨。
06/18/2005 - 中華民國僑選立法委員吳英毅拜訪中華公所。
06/11/2005 - 中華公所頒授獎牌給曾參與一月八日南亞海嘯義演的各個團體或個人。
06/08/2005 - 陳玉駒主席接受意大利電視台訪問。


 美國紐約中華公所、美國紐約中華大樓 版權所有 不得轉載